Disclaimer

Disclaimer en privacyreglement. De informatie op deze website wordt door Psychologenpraktijk Peelo met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Psychologenpraktijk Peelo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Deze website van Psychologenpraktijk Peelo bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Psychologenpraktijk Peelo worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Psychologenpraktijk Peelo. Psychologenpraktijk Peelo geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Psychologenpraktijk Peelo garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Psychologenpraktijk Peelo niet toegestaan. In het bijzonder merkt Psychologenpraktijk Peelo op dat het logo van Psychologenpraktijk Peelo is geregistreerd. Enig gebruik door anderen van dit logo is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Psychologenpraktijk Peelo. Psychologenpraktijk Peelo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Psychologenpraktijk Peelo verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u worden verstrekt bij het invullen van formulieren op deze website uitsluitend gebruikt voor het nemen van precontractuele maatregelen, de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst en het met u in contact treden ten behoeve van de dienstverlening van Psychologenpraktijk Peelo en aan haar gelieerde ondernemingen. Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Psychologenpraktijk Peelo daartoe uw expliciete toestemming hebt verleend. Psychologenpraktijk Peelo maakt gebruik van cookies om de gegevens over uw bezoek van deze website te verwerken. Psychologenpraktijk Peelo gebruikt deze gegevens om te analyseren hoe gebruikers haar website gebruiken. Daarvoor maakt Psychologenpraktijk Peelo gebruik van een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”), genaamd Google Analytics. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verwerkt de informatie uit de cookie voor Psychologenpraktijk Peelo om bij te houden hoe u de website wordt gebruikt en daarover aan Psychologenpraktijk Peelo te rapporteren. Google zal deze informatie niet aan derden verschaffen – waarvoor zij zich ook contractueel jegens Psychologenpraktijk Peelo heeft verplicht - deze informatie niet aan derden te verschaffen, tenzij zij daartoe wordt verplicht op grond van de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Indien u het plaatsen van cookies niet wenst, kunt u dit voorkomen door uw browserinstellingen op uw computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website van Psychologenpraktijk Peelo wordt verminderd, dan wel dat de website van Psychologenpraktijk Peelo geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: uw IP-adres; sessienummer.